مطالب مرتبط:

حداکثر عمر انسان ۱۲۵ سال است

محققین معتقدند افراد حاضر و مردمی که در آینده متولد خواهند شد، حداکثر ۱۱۵ سال عمر خواهند کرد. همچنین حداکثر عمر مطلق انسان، ۱۲۵ سال اعلام شده است

مطالب اخیر