مطالب مرتبط:

پیمان امنیتی کابل – واشنگتن تاثیری بر امنیت افغانستان نداشته است

رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی با بیان اینکه ناکامی دولت کابل، ناکامی آمریکا و غربی‌ها است، اظهار داشت: پیمان امنیتی کابل – واشنگتن هیچ تأثیری بر وضعیت امنیتی این کشور نداشته است.

مطالب اخیر