مطالب مرتبط:

احدی: شانگهای می‌تواند خلاء اروپا و امریکا را در افغانستان پر کند

اما به گفتۀ آقای احدی، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ناتوان نیستند؛ روسیه یک دولت قوی است و در سه سال گذشته دوباره به حیث یک ابر قدرت تبارز کرده است.

مطالب اخیر