مطالب مرتبط:

دال نخود افغانستان به هند صادر می شود

امر سینا، وزیر امور خارجه‌ ی هند گفته است که این کشور تصمیم دارد، برای تامین تقاضای بازارهای خود از افغانستان دال‌ نخود وارد کند و افغانستان را یک منبع خوب بررای دال نخود می داند

مطالب اخیر