مطالب مرتبط:

ورزشکار افغانستانی در دومین رقابت جهانی دوش ماراتن در بامیان برنده شد

ورزشکاران افغانستانی و خارجی در دومین دور دوش ماراتن در بامیان انجام شد که در نهایت این بازی ها ورزشکاری از افغانستان برنده بازی شد.

مطالب اخیر