مطالب مرتبط:

سند موقت برای اراضی غیر رسمی شهری

ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری بصورت یک طرزالعمل ترتیب شده توسط اداره اراضی در جلسه شورای عالی اراضی و آب ارایه شد

مطالب اخیر