مطالب مرتبط:

برای برون رفت از بی ثباتی فعلی باید هرچه زودتر توافق نامه سیاسی تطبیق شود

وزیر خارجه کشور بیان داشت اختلافات سیاسی و تضاد فکری در میان سران حکومت و مقامات حکومتی نشان دهنده این است، که تجربه نظام متمرکز به بن بست رسیده وحتی حامیان دو آتشه آن از این حکومت رو گشتانده اند.

مطالب اخیر