مطالب مرتبط:

محور: بررسی تعهدات سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا …

در این برنامه گرداننده مسعود ملک تعهدات سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا برای صلح در کشور را با محمد یحی قانع مسؤول برگزاری نشست شبیه سازی بحث کرده است.

مطالب اخیر