مطالب مرتبط:

قرارداد سرک بهارک – اشکاشم و ۸ قرار داد دیگر به ارزش ۷.۵ میلیارد افغانی منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی قرارداد سرک بهارک – اشکاشم و ۸ قرارداد دیگر را به‌ ارزش ۷,۵ میلیارد افغانی منظور شد.

مطالب اخیر