مطالب مرتبط:

دفتر شورای امنیت ملی از اقدام تلويزيون یک قدرداني مي كند

دفتر شورای امنیت ملی ، اقدام تلويزيون خصوصي يك در پذیرفتن اشتباه خود در نشر اخبار غیر حرفه ای را مورد ستایش قرار می دهد.

مطالب اخیر