مطالب مرتبط:

افغانستان در نشست شانگهای خواهان فشار بیشتر بر پاکستان می شود

مبارزه بر ضد دهشت افگنی، وصل شدن افغانستان به انرژی و ترانسپورت زمینی در منطقه و عضویت دایمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، از خواست های عمدۀ حکومت افغانستان در اجلاس این سازمان می باشد.

مطالب اخیر