مطالب مرتبط:

افغانستان و شانگهای!

تا وضعیت بدین گونه باشد، نه تنها عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای سودی به حال افغانستان نخواهد داشت که یک مصروفیت بی هدف و بی نتجه خواهد بود.

مطالب اخیر