مطالب مرتبط:

افغانستان و 10 کشور دیگر با ایران تفاهمنامه تئاتر امضا کردند

«سید منصور رحمانی» رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نشست سه روزه مدیران تئاتر تفاهمنامه مشترکی با حضور 11 کشور امضا کرد.

مطالب اخیر