مطالب مرتبط:

سنت شاهنامه خوانی در افغانستان

آرمان ملی نوشت: شاهنامه تنها برای نخبگان نیست بلکه شاهنامه و سنت شاهنامه‌خوانی در افغانستان ریشه دراز تاریخی دارد

مطالب اخیر