مطالب مرتبط:

بیم از آیندۀ نامعلوم

با وجودی که در دهه‎ها و قرن‎های گذشته، فروشندگی، شغل مردانه در کشور پنداشته می‎شد، اما در چند سال اخیر دختران و زنان زیاد به این شغل رو آورده‎اند و از این راه به نیازهای اقتصادی خود و خانوادۀ شان رسیدگی می‎کنند در این میان شمار زیادی از دختران در کنار تحصیل در رشته‎های مورد نظر شان، این شغل را نیز پیش می‎برند و از بیکاری پس از فراغت از پوهنتون، بیم دارند

مطالب اخیر