مطالب مرتبط:

رد گزارش قطعیه ۱۳۹۴ از سوی مجلس و احتمال استیضاح اکثریت وزرا

مجلس نمایندگان، گزارش قطعیه یا صورت حساب مصارف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را رد کرد و تصمیم گرفت تا وزرای که کمتر از سقف ۷۰ درصد بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانده اند، به دلیل بی کفایتی استیضاح شوند.

مطالب اخیر