مطالب مرتبط:

امضای قرارداد ۷۶ میلیون دالری بین افغانستان و بانک انکشاف آسیاییی

قراردادی به ارزش ۷۶.۷۵ میلیون دالر توسط وزرای مالیه و زراعت با بانک انکشاف آسیایی امضا شد.

مطالب اخیر