مطالب مرتبط:

غنی: جنگ اعلام ناشدۀ دشمن به جنگ اعلام شده تغییر یافته

رییس جمهور افغانستان می‌گوید دشمنان کشور دو هدف استراتیژیک سقوط نظام و تقسیم جغرافیا را داشتند اما در آن کام‌یاب نشدند.

مطالب اخیر