مطالب مرتبط:

افغانستان و توهم پدرخواندگی رژیم سعودی

پیام آفتاب: دولت کشورمان همواره اسیر بازی های سعودی شده و علیرغم تمام خسارت های مادی و معنوی که عربستان سعودی به کشور وارد کرده است، دولت افغانستان حاضر نیست از توهم پدرخوانده بودن عربستان بیرون آید و مستقل عمل کند.

مطالب اخیر