مطالب مرتبط:

نگرانی پاکستان از ساخت بندها توسط حکومت افغانستان در مسیر دریای کابل

پاکستان از ساخت بندهای آب روی دریای کابل توسط حکومت افغانستان اظهار نگرانی می‌کند

مطالب اخیر