مطالب مرتبط:

نا امنی در ناحیه ششم کابل با بی تفاوتی حکومت

از حدود شش ماه به این سو نا امنی ها وبی ثباتی در پایتخت افغانستان و حتی در نزدیکیهای ارگ ریاست جمهوری به اوج خود رسیده است و مردم از نا هنجاریها و قتلهای نا گهانی و زنجیره ای سخت نگران هستند.

مطالب اخیر