مطالب مرتبط:

به اختلافات نقطه پایان گذاشته شود

سر مقاله: در سال جاري مردم افغانستان شديدترين و پرتلفات ترين جنگ ها را تحمل کرده اند. از يک طرف طالبان تا مراکز ولايات پيشروي کردند و از سوي ديگر داعش با خشونت هاي خود در ننگرهار و غور افکار عمومي را با تشويش و نگراني همراه ساخته اند. در تمام...

مطالب اخیر