مطالب مرتبط:

کابل،سرزمین قالیچه‌های جنگی+تصاویر

قالى‌هاى جنگ در دوره‌هاى مختلف بخشى از شرایط سیاسى و اجتماعى افغانستان و واقعیات جنگ را بازتاب داده‌اند.

مطالب اخیر