مطالب مرتبط:

علما نقش اساسی در جلوگیری از فرار جوانان از کشور دارند

پوهنیار «سیده مژگان مصطفوی» معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که علمای دینی در کشور نقش خوبی برای جلوگیری از فرار جوانان به خارج از کشور دارند.

مطالب اخیر