مطالب مرتبط:

علما چراغ راه هستند

علما چراغ راه هستند و در هر کشوری که علما و دانشمندان دینی حضور نداشته باشند، آن کشور به سوی رشد نخواهد رفت.

مطالب اخیر