مطالب مرتبط:

ضرر مواد مخدر بیشتر از تروریسم بین المللی است

پیام آفتاب: وزیر مبارزه علیه مواد مخدر درگردهمایی علمای دین در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت که مواد مخدر درافغانستان یک معضل بین المللی است تا یک مشکل ملی.

مطالب اخیر