مطالب مرتبط:

رسیدگی به پرونده «اسناد پاناما» در دیوان عالی پاکستان کلید خورد

دیوان عالی پاکستان با ورود به پرونده اسناد پاناما رسیدگی به اتهامات وارده به خانواده «نواز شریف» در پرونده مذکور را بررسی می کند.

مطالب اخیر