مطالب مرتبط:

رییس جمهور: اجازه مداخله در امور کاری دادستانی را نخواهم داد

رییس جمهور: اجازه مداخله در امور کاری دادستانی را نخواهم داد

مطالب اخیر