مطالب مرتبط:

ولایات شمال کشور؛ میدان رقابت‌های قدرت‌های جهان!

حادثات اخیردرافغانستان نشان دهنده این است که این کشور بخصوص ولایات شمال به میدان رقابت های قدرت های جهان مبدل می گردد.

مطالب اخیر