مطالب مرتبط:

هرگونه حضور نامشروع در افغانستان محکوم به شکست است

«علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی با اشاره بر اینکه هیچ اشغالگری نتوانسته در افغانستان باقی بماند،تأکید کرد: کسانیکه به افغانستان و چشم طمع دوخته‌اند بدانند که این سرزمین بیگانه‌پذیر نیست و هرگونه حضور نامشروع در این کشور محکوم به شکست است.

مطالب اخیر