مطالب مرتبط:

له افغانستانی کارګر سره د ایرانی پیلوټ بشپړه خواخوری

دافغانستانی کارګرچی دیوې ودانیزی پیښی له امله یې لاس غوڅ شوئ وو د ژغورنی لپاره د اهوازی پیلوټ هلوځلود ایرانیانو او افغانستانیانو د یوزړه توب دفتریوځلی بیا پرانیست.

مطالب اخیر