مطالب مرتبط:

به ابتکار وزارت خارجه انجمن زنان دیپلمات افغانستان ایجاد شد

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور نیز گفت این انجمن دستگاه سیاست خارجی کشور را کمک خواهد تا حضور زنان در این دستگاه، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت و تاثیرگذاری آنان در تصمیم‌گیری، بیشتر شود.

مطالب اخیر