مطالب مرتبط:

استراتژی شورای وزیران برای مقابله با اختطاف

شورای وزیران به وزارت داخله در مورد مبارزه با اختطاف و تأمین امنیت و سلامت مردم هدایت های مشخص داد و تأکید کرد که با تقویت بخش مبارزه با جرایم این وزارت، تمام اقدامات برای جلوگیری از اختطاف و رسیدگی به این مشکل روی دست گرفته شود.

مطالب اخیر