مطالب مرتبط:

په افغانستان کی د عربستان د حضور د پردې ترشا

«رضاپارسا» ولیکل: شک نشته چی افغانستان ته د عربستان لید٬ مذهبی لید دئ؛ دا هیواد زیاتره تردې چی زموږ غمخور وی د طالبانو او نورو افراطی ډلو مل دئ او د عبدالله سفر هم له یوې خوا امیدبخښونکئ او له بلی خوا د اندیښنې وړ دئ.

مطالب اخیر