مطالب مرتبط:

موافقتنامه استفاده از بندر چابهار از سوی مجلس تصویب شد

داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس گفت که این موافقتنامه به منظور تامین روابط سه جانبه اقتصادی میان افغانستان، ایران و هند در منطقه و رفع نیازمندی های تجاری ترتیب شده است.

مطالب اخیر