مطالب مرتبط:

احتکار شرکت‌های مربوط به مقام های ارشد دولتی سبب افزایش قیمت‌ها شده است

شماری از نمایندگان مجلس از افزایش سرسام آور بهای مواد اولیه و نفت و گاز در کشور ابراز نگرانی کرده می گویند که احتکار شرکت‌های مربوط به برخی مقام های ارشد دولتی سبب بروز این مشکل شده است.

مطالب اخیر