مطالب مرتبط:

انتخاب رئیس جممور لبنان به دور دوم کشید

میشل عون در دور نخست رأی گیری انتخاب رئیس جمهور لبنان در مجلس این کشور آرای لازم را به دست نیاورد، و رأی گیری به دور دوم کشیده شد.

مطالب اخیر