مطالب مرتبط:

حدود آزادی های مدنی باید واضح شود

محمد اشرف غنی رییس جمهور می گوید که آزادی هایی که در قانون اساسی به آن تاکید شده باید به یک بحث زنده تبدیل گردیده و با به وجود آمدن یک اجماع ملی حدود آن واضح گردد

مطالب اخیر