مطالب مرتبط:

مجلس کارکردهای وزرای امنیتی را بررسی می کند

مجلس نمایندگان در پیوند به وضعیت امنیتی در کشور به کمیسیون های مربوطه خود دستور داد که کارکردهای وزرای امنیتی را با جدیت بررسی کنند.

مطالب اخیر