مطالب مرتبط:

غنى: درنظام عدلى و قضايى کشور مداخله نمى کنم و به ديگران هم اجازه نميدهم

کابل (پژواک، ١٠ عقرب ٩٥): محمد اشرف غنى رييس جمهور، ضمن تاکيد بر جلوگيرى از مداخله ها در امور لوى څارنوالى گفت که کارکرد اين اداره، غيرسياسى است و نبايد کشمکش هاى سياسى آن را متاثر کند. رييس جمهورکشور، امروزدر اولين روز چهارمين کنفرانس سرتاسرى څارنوالان افغانستان، تحت نام«مبارزه با فساد ادارى و... read more

مطالب اخیر