مطالب مرتبط:

پسرلی: مقررۀ مشارکت عامه میان سکتور خصوصی به قانون تبدیل شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید مقررۀ مشارکت عامه میان سکتور خصوصی و حکومت به قانون تبدیل شده است. صیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادی...

مطالب اخیر