مطالب مرتبط:

محور: خشونت در برابر خبرنگاران

نی یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان یک باردیگراز حکومت می خواهد که نتیجه بررسی هایش را درباره پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران و نیز درباره قتل خبرنگاران همگانی سازد.

مطالب اخیر