مطالب مرتبط:

هرگونه مداخله در تصمیم ‌گیری نهادهای عدلی و قضایی جرم است

آقای غنی می گوید اختلافات سیاسی نباید بالای کار کرد دستگاه عدلی وقضایی تاثیر بگذارد و این نهادها باید به طور مستقل و بدور از موضوعات سیاسی فعالیت داشته باشند.

مطالب اخیر