مطالب مرتبط:

بانک جهانی اعلام کرده است که وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان بدتر شده است

بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ کشور جهان بررسی کرده نوشته است که افغانستان بدترین کشور سرمایه گذاری در جهان است.

مطالب اخیر