مطالب مرتبط:

افغانستان بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری است

بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده ، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ قرار داشته و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.

مطالب اخیر