مطالب مرتبط:

سایه همیشگی فقر بر زندگی مردم افغانستان

مقاله: يکي از مشکلات اساسي در کشور ما فقر است. فقر اقتصادي و فقر معيشتي که به آن محروميت نيز گفته مي شود. مشکل مهمتر از آن اين است که پديده فقر روز به روز در کشور گسترش مي يابد و افراد بيشتري را تحت تأثير قرار مي دهد و دولت نه...

مطالب اخیر