مطالب مرتبط:

طالبان در دو ماه گذشته ۵۰ مسجد را تخریب کرده اند

ریاست جمهوری می گوید که طالبان در دو ماه گذشته در کنار وارد کردن خسارات هنگفت به تاسیسات عامه، ۵۰ مسجد را نیز تخریب کرده است.

مطالب اخیر