مطالب مرتبط:

تودی خبری: بررسی نگرانی‌ها از فعالیت داعش در افغانستان

واشنگتن، هشدارمیدهد که که گروه داعش، پس ازسرکوب درعراق و سوریه، سخت می کوشد که درجاهای دیگری که حاکمیت دولتی وجود ندارد، جای پا پیدا بکند.

مطالب اخیر