مطالب مرتبط:

برنامه بعدی جنبش روشنایی چیست؟

سران جنبش روشنایی، یک مبارزه موازی و درون قومی دیگر را نیز به پیش می برند و آن، حذف رهبران سنتی قومی از رهبری قومیت هزاره و اهل تشیع افغانستان با بدیل سازی های تازه می باشد.

مطالب اخیر