مطالب مرتبط:

Nai Asks Govt To Probe Cases Of Violence Against Journalists

نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان امروز، یکبار دیگر از حکومت خواست که نتیجۀ بررسی‌هایش را دربارۀ پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران و نیز دربارۀ قتل خبرنگاران همه‌گانی سازد.

مطالب اخیر